top of page

0544944476

טל

להט רפל

דוד של בעלי מתגורר בקיבוץ סעד שנים רבות. כל השנים הללו חוו את האזעקות הבלתי פוסקות. ביום הטבח שער הקיבוץ היה נעול והמחבלים המרצחים לא יכלו להכנס. משפחתי ישבה בממד שעות ושמעה איך חבריהם משוועים לעזרה, נלחמים בעוז ונטבחים , פגשתי אותם שבוע שעבר. המציאות הקשה ניכרת עלך פניהם. כאמנית עסקתי בדינויים של הרס ומלחמה גם לפני הטבח הנוראי.
כאמנית אני נעה מחד מהסוף להתחלה – מוות, הרס וחורבן, ומאידך אור חדש, המתפרץ וצומח משרידי העבר, מאובנים ועדויות לחיים קדומים.

ללא כותרת

2024

80X100

שמן עד בד

ללא כותרת

2024

117X90

טכניקה מעורבת

ללא כותרת

2023

200X200

שמן עד בד

ללא כותרת

2023

60X45

טכניקה מעורבת

ללא כותרת

2023

96X130

שמן על בד