top of page

0547592170

פסי

קומר

בן זוגי היה במילואים מ7.10 חודשיים וחצי בלחימה גם בעזה..

הפסלים יכולים להמכר גם כפסל וגם כצילום.

חממה ביתית יחידני

2023

19x13x11

פיסול

חממה ביתית מהדורה 1/5

2023

30x40

צילום

חלל משותף יחידני

2021

10*10*20

פיסול

חלל משותף 6 מהדורה 1/5

2021

30x40

צילום

חלל משותף 6a מהדורה 1/5

2021

30x40

צילום